Sponsor techniczny:

Regulamin Półkolonii Akademii Piłki Nożnej KS KUŹNIA USTROŃ w terminie 31.07 – 04.08.2017

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII

1. Rezerwacja

1.1. Aby dokonać rezerwacji należy:

 • wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy , którego odnośnik znajduje się na stronie www.kskuzniaustron.pl w zakładce “Półkolonia”, w belce głównego MENU.
 • wpłacić zaliczkę w kwocie 200 zł.

2. Płatności

2.1. Wszelkie płatności dokonywane są na konto Organizatora:

KS Kuźnia Ustroń

ul. Sportowa 5, 43-450 Ustroń

ING Bank Śląski: 82 1050 1403 1000 0023 5660 6182

w tytule przelewu: Półkolonia APNK Lipiec 2017, Imię Nazwisko uczestnika

2.2. Zaliczkę należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od nadesłania formularza zgłoszeniowego.

2.3. Pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia się półkolonii.

2.4. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy.

2.5. KS Kuźnia Ustroń nie zwraca wpłaconych zaliczek.

2.6. Istnieje możliwość przekazania zaliczki na rzecz nowego uczestnika wyjazdu.

2.7. Nie wykorzystanie przez Uczestnika (z przyczyn leżących po jego stronie) świadczeń objętych programem półkolonii, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia.

II. ZASADY PANUJĄCE PODCZAS PÓŁKOLONII

3.1. Każdy Uczestnik ma prawo do:

 • pełnego wykorzystania programu półkolonii,
 • uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry półkolonii,
 • poszanowania swoich poglądów i przekonań oraz wyrażania swojego zdania,
 • radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony kadry.

3.2. Każdy Uczestnik ma obowiązek:

 • przestrzegania harmonogramu dnia (punktualnego stawiania się na miejsca zbiórek),
 • aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach (o ile nie został z nich zwolniony przez rodziców, kadrę lub lekarza),
 • wykonywania poleceń kadry półkolonii oraz innych opiekunów, instruktorów, trenerów, ratowników,
 • podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz podczas zajęć dodatkowych,
 • dbania o sprzęt (za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie),
 • zgłaszania ewentualnej niedyspozycji lub niemożliwości wzięcia udziału w zaplanowanych zajęciach z przyczyn zdrowotnych kadrze.

3.4. Uczestnikom zabrania się:

 • samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć,
 • posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających,
 • noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników,
 • używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,
 • przywłaszczania cudzych rzeczy,
 • wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.