Sponsor techniczny:

REGULAMIN AKADEMII PIŁKI NOŻNEJ KS KUŹNIA USTROŃ

1.

Każdy uczestnik oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
oraz dbania o dobre imię Akademii Piłki Nożnej.

2.

W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający zgodę

rodziców i aktualne badania lekarskie oraz podpisaną kartę kwalifikacyjną.

3.
Opiekun zobowiązuje się do przyprowadzania podopiecznego na zajęcia i odbierania go po ich zakończeniu. Trener prowadzący zajęcia odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie ich trwania.

4.

Każdorazowo przed zajęciami należy powiadamiać trenera o nieobecności dziecka na zajęciach sportowych. Powtarzające się nieobecności na zajęciach mogą skutkować wydaleniem z akademii piłkarskiej.

5.

Terminowe opłacanie składek do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

 ING BANK: 82 1050 1403 1000 0023 5660 6182

 w tytule wpisując imię i nazwisko oraz grupę dziecka.

 Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach, jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi jak długa będzie trwała absencja w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłata za zajęcia będzie uzgodniona indywidualnie.

6.

Opłata jednorazowa za cały rok 2015 wynosi: 400,00

Opłata jednorazowa za pół roku 2015 wynosi: 220,00

7.

Rodzice nie podważają autorytetu trenera i zarządu klubu, w szczególności w obecności

swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami

zgłaszają się indywidualnie do trenera lub zarządu klubu.

8.

Podczas zajęć opiekunowie, pozostają obserwatorami. Nie wchodzą  na

boisko, nie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć treningowych.

9.

Nowi zawodnicy dołączający do akademii są zobowiązani  do zakupienia niezbędnego sprzętu sportowego, w razie rezygnacji z zajęć, sprzęt zostaje w posiadaniu zawodnika .

10.

Rodzice / opiekunowie wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych oraz wizerunku dziecka w celach promocyjnych Akademii

11.

O przynależności zawodnika do danej grupy decyduje wiek uczestnika oraz trener na podstawie obserwacji umiejętności sportowych, zaangażowania oraz zachowania.

  12.

Akademia Piłki Nożnej zastrzega sobie zmiany w regulaminie z wcześniejszym uprzedzeniem rodziców (prawnych opiekunów) zawodników

   13.

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z wymienionych punktów regulaminu może być podstawą do odmówienia uczestnictwa w zajęciach, o którym decyduje trener Akademii.

14.
O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyduje zarząd klubu w porozumieniu z trenerami.

15.

Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w  zawodach.

16.

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Akademii

17.

MINIMUM Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.